Støjskærm

Situationsplan

Støjskærm, Visualisering fra videoklip

Støjskærm, Visualisering fra videoklip

No items found.

Støjskærm

Støjskærm

Støjskærm

Vejstrækningen mellem Ålbæk og Skagen er ca. 17 km lang og består i dag af en kombination af 2-sporet landevej og en ca. 5 km lang 2+1-strækning. Vejdirektoratet opgraderer hele strækningen på rute 40 mellem Ålbæk og Skagen til en 2+1 vej, da trafikken om sommeren giver periodevis trængsel. Som en del af projektet ønskes etableret en 1,4 km lang og 4 meter høj støjskærm øst for landevejen på strækningen fra rundkørslen ved Hirtshalsvej mod nord langs sommerhusområdet.

Vi har udarbejdet skitseforslag indeholdende tre scenarier, alle med fokus på at indpasse støjanlægget i det omgivende landskab. En besigtigelse og kortlægning viste at landskabets karakter og tværprofil varierede langs strækningen, hvilket en indpasning af skærmen skulle tage højde for. Støjskærmens oplevelse set fra trafikanterne og dets naboer er vigtig, hvorfor bl.a. skærmens udseende, dens placering og materialitet ligeledes har været genstand for forskellige undersøgelser og visualiseringer. Bevarelse af sti- & cykelstiforbindelser og faunapassage på tværs af støjafskærmningen er søgt integreret, hvor dette var hensigtsmæssigt og muligt.

På baggrund af de forskellige forudsætninger, ønsker og interesserer er der udarbejdet en samlet helhedsplan for strækningen, der sikrer en overordnet helhed i løsningerne.

I forbindelse med visualiseringerne er der udarbejdet animationsvideo af cykel- og biltrafikantoplevelsen med baggrund i den ønskede hastighed på strækningen.

ÅR

2022

STED

Ålbæk - Skagen

BYGHERRE

Vejdirektoratet

SAMARBEJDE

NØGLEORD

Infrastruktur, Støjafskærmning, Støjskærm, Trafikantoplevelse, Jordhåndtering, Terrænudformning, Beplantning, Visualisering

No items found.