Miljøvurdering, Højspændingsstation

Landskabet i dag

Visualisering af stationen i landskabet efter 5-10 år

No items found.

Miljøvurdering, Højspændingsstation

Miljøvurdering, Højspændingsstation

Miljøvurdering, Højspændingsstation

I forbindelse med den grønne omstilling etableres en ny transformerstation, St. Torslunde. Der skal derfor udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg. KJØLHEDE arkitekter har i forbindelse med planerne udarbejdet en landskabelig redegørelse og vurdering af mulige visuelle konsekvenser for landskabet.

Udover kortlægning og analyse er der gennemført en besigtigelse og registrering på stedet, herunder fotoregistrering fra terræn og med drone. Den landskabelige redegørelse og vurdering understøttes af 3D modellering af stationen og visualiseringer, der kan hjælpe til vurdering af mulige visuelle konsekvenser for landskabet efter etablering af ny højspændingsstation. Ovennævnte indgår i den samlede landskabelige redegørelse og vurdering.

Den nye transformerstation St. Torslunde er placeret godt 100 meter nord for den eksisterende transformerstation mellem landsbyen Torslunde og Holbækvej/Landevejen (155). Landskabet, som er formet af sidste istid, er et storbakket morænelandskab med overvejende sandblandet lerjord, og er i dag præget af landbrugsdrift. Miljøredegørelsen udpeger og kortlægger landskabet samt områder udpeget som bl.a. at have kulturhistorisk bevaringsværdi. Naturområder m.m. indgår også i beskrivelsen af den samlede landskabelige helhed.

ÅR

2021

STED

Torslunde

BYGHERRE

Energinet

SAMARBEJDE

Fotograf Mikkel Barker

NØGLEORD

Miljøredegørelse, Landskabsredegørelse, Miljøvurdering, Konsekvensvurdering, Visualisering, Højspændingsstation, Transformerstation, Energiforsyning

No items found.