Miljøvurdering, Højspændingsstation

Landskabet i dag

Visualisering af nyanlagt Station Gloslunde

Visualisering af stationen i landskabet efter 5-10 år

No items found.

Miljøvurdering, Højspændingsstation

Miljøvurdering, Højspændingsstation

Miljøvurdering, Højspændingsstation

I forbindelse med lokalplan for etablering af ny transformerstation, St. Gloslunde, udarbejdes miljøvurdering. Vi har som input hertil udarbejdet den landskabelige redegørelse og vurdering af mulige visuelle konsekvenser for landskabet. Ydelser herudover består bl.a. af præsentationsmateriale til brug på borgermøder og 3D opbygning af stationen.

Udover kortlægning og analyse er der gennemført en besigtigelse og registrering på stedet, herunder fotoregistrering fra terræn og med drone.

St. Gloslunde tænkes placeret nord for og tæt på den nuværende transformerstation øst for Gloslunde, i et åbent fladt landskab, et slettelandskab, som er karakteristisk for egnen. Miljøredegørelsen udpeger og kortlægger landskabet samt områder udpeget som bl.a. at have kulturhistorisk bevaringsværdi. Naturområder m.m. indgår også i beskrivelsen af den samlede landskabelige helhed.

Den landskabelige redegørelse og vurdering understøttes af visualiseringer, der kan hjælpe til vurdering af mulige visuelle konsekvenser for landskabet efter etablering af ny højspændingsstation.

ÅR

2021

STED

Gloslunde

BYGHERRE

Energinet

SAMARBEJDE

Fotograf Mikkel Barker

NØGLEORD

Miljøredegørelse, Landskabsredegørelse, Miljøvurdering, Konsekvensvurdering, Visualisering, Højspændingsstation, Transformerstation, Energiforsyning

No items found.